Протокол совещания с Комитетом по инвестициям 17.03.2022